Secretaría-Intervención

Secretaría-Intervención:

Órgano de funcionamento interno con  función de asesoramento legal e fé pública, así como o control e fiscalización da xestión económico-financeira e orzamentaria, e da contabilidade.

O seu titular é D.Luis Baltasar Movilla Vázquez.