Punto de información catastral

Punto de información catastral:

O P.I.C. é unha oficina autorizada pola D.X.do Catastro donde os cidadáns poden acceder á  información catastral, puiendo obter os seguintes servizos:

-Consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.

-Consulta e certificación electrónica de datos catastrais protexidos para os seus titulares.

-Certificación negativa de bens inmobles ou de non figurar como titular catastral relativa ó propio solicitante.

-Consulta e descarga de notificacións electrónicas nos procedementos catastrais.

O empregado encargado da xestión do P.I.C é D.L.David Fdez Pérez.