• Bidueiral de Gabín
  • Mosteiro nevado
  • Claustro Reglar
  • Cañon de Sil
  • Cadeirado e retábulo
  • Lanterna do cruceiro
  • Carámbanos
  • Verdes prados
  • Serra de San Mamede
  • Ponte Vella de Vilariño

BALNEARIOS DEPUTACIÓN OURENSE

Con data 31 de decembro publícase no Boletín Oficial da Provincia de Ourense a concesión de subvencións para o fomento do termalismo saudable e a cultura termal na provincia de Ourense.

Para máis información, no seguinte enlace https://bop.depourense.es/portal/cambioBoletin.do

 ou nos Servizos Sociais do Concello.

PROGRAMA TERMALISMO IMSERSO

 Resolución de 5 de decembro de 2016, do Instituto de maiores e Servizos Sociais, pola que se convocan prazas no Programa de Termalismo para pensionistas. . Para máis información, pinche aquí TERMALISMO IMSERSO ou nos Serivos Sociais do Concello.

ANUNCIOS BOP

 

No Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 270 do xoves 24 de novembro de 2016, sairon publicados os seguintes anuncios:

- Convocatoria do procedemento aberto para a adxudicación do contrato de concesión de servizos de xestión integral da Residencia e Centro de Día de Montederramo. (e tamén no DOGA de 28/11/2016).

- Aprobación provisional da imposición e a ordenanza fiscal reguladora da tasa pola utilización do servizo de tanatorio e velorio do municipio.

- Aprobación inicial do orzamento, bases de execución e cadro de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2017.

https://bop.depourense.es/portal/cambioBoletin.do

 

 

 

-

Subvencións Inega para mellora eficiencia enerxética en Praza de Montederramo e Vilariño Frío

Con data 3 de setembro de 2016, o director do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), ditou resolución de concesión de subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestructuras, meidante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración Local, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por Resolución do 10 de maio de 2016 deste mesmo órgano ( Diario Oficial de Galicia, núm 93, do 18 de maio de 2016). O importe das axudas foron para a Praza de Montederramo de 10.117,41 € e para Vilariño Frío de 16.776,04 €.

 

praza

 

vilario